Byggår: Huvudbyggnad 1685

Areal: Åker 260 ha, skog 170 ha, annat 25 ha.

Äger och driver: Gabriella och Johan von Kantzow

Minsjö Säteri har gamla anor sedan slutet på 1500-talet. Ett av de tre frälsehemman som ingick i Minsjö ärvdes av Johan III:s gemål drottning Gunilla. Efter hennes död kallat "drottning Gunnels gods". Elsa Nilsdotter, dotter till före detta ägaren Nils Gyllenstierna, upprättade ett säteri här.

 

I början på 1660-talet förvärvades gården av riksrådet Ernst Johan Creutz, som fick säteriprivilegier. Riksrådet Creutz köpte 1672 båda detta säteri och Olof Rynings hemman. 1690 övertogs säteriet av överste Johan Lorentz Creutz, varefter egendomen övergick i änkan Agneta Bondes ägo. Kapten Karl Gustaf von Feilitzen förvärvade den sedermera.

 

Släkten von Kantzow, härstammande från Pommern, tillträdde säteriet genom godsägare Erik von Kantzow med hustru Alice och barnen Lennart, Marguérite, Gustaf-Fredrik, Anne-Marie. 1922 köpte Gustav-Fredriks far, Erik von Kantzow, Tvärdala och året därpå köptes Minsjö Säteri.

 

Tvärdala såldes 1936. På 1950-talet inlöstes Hässelkulla, som låg mitt i ägorna. 1970 blev Gustaf-Fredrik o gunilla ägare till Gården. Fr.o.m  1993 blev sonen Johan  ägare och idag drivs den av Johan o Gabriella.

 

Flyglarna har varit obebodda långa tider. 1955 renoverades västra flygeln och Gustaf-Fredrik med hustru Gunilla bosatte sig där till 1960, då de flyttade till Stora Grönhög, Vikbolandet. Den östra flygeln har inhyst garage och kontor. 1993 renoverades den och gjordes om till bostad. 

För att utöka åkermarken byggdes i början på 1930-talet stora invallningar mot sjön Asplången med pumpstationer. Den största invallningen är numera återställd till våtmark med ett rikt fågelliv.

 

Erik von Kantzow införde många moderniteter: 1935 införskaffades den första skulltorken i länet och automatisk utgödsling. Han var även en föregångare inom föreningsrörelsen, LRF, Farmek, m.fl. som på ett revolutionerande sätt tog hand om försäljningen inom jordbruket.

 

Knut Karlsson kom som 16-åring till gården och anställdes som stalldräng 1928. han arbetade senare som snickare, smed och trädgårdsmästare. På den tiden hade Minsjö 3-4 gånger större trädgård. Knut Karlsson levde sedan hela sitt liv på gården. Åke Svanhed kom hit som arrendator 1960 och bedrev mjölkproduktion till 1963. Med sig hade han lantarbetare Ulf Mobäck, som bor kvar i rättarbostaden. Efter det att Svanhed slutade som arrendator 1977 återgick driften till Gustaf-Fredrik.

 

Mjölkbesättningen var av hög klass och avelstjurar Minsjö Hero var välkända. Numera står Johan för driften på Minsjö. Verksamheten är inriktad på spannmålsodling och skogsbruk. Åkerarealen har utökats med ytterligare 140 ha genom köp av Stora Grönhög,