Minsjö Säteri och Butiken på Landet ligger vid Asplången, en sjö som är en del av Göta Kanalsystemet. Här finns vackra betesmarker som sträcker sig ner till sjöstranden och hålls öppna av nötkreatur.

 

Naturbetesmarker

Naturbetesmarker, som hävdats kontinuerligt under lång tid och inte utsatts för hårdhänt påverkan som t.ex. gödsling, dränering eller insådd, är naturligt mycket artrika. En mängd konkurrenssvaga örter som är väl anpassade till magra marker har här sin fristad.

 

De naturbetesmarker som brukas idag har oftast en bakgrund som slåtteräng, dvs de återfinns i den forna inägan och har en lång historia som öppen och hävdad mark. Den stora mångfalden av växter ger mat och livsrum åt många slags insekter, som i sin tur ger utrymme för rovinsekter och insektsätande fåglar och däggdjur.

 

Skurholmen

Betesmark med grova ekar som står ganska tätt. Enstaka indikatorarter för ängs- och hagmarker (blåklocka och gökärt). Sydvänt åkerbryn som har goda förutsättningar att bli artrikt.

 

Måsudden

Detta är en öppen betesmark som sträcker sig ner till sjön Asplången. De betade strandängarna är ogödslade, vilket inte gäller de torrare delarna. I sydväst finns en sydsluttning med mycket fin torrängsflora. Här kan ni ta med er picknickskorgen till sjökanten. Det finns också en våtmark där det finns ett rikt fågelliv.

 

Parken

Parkmiljö på gårdens östra sida. Här finns stora gamla lövträd såsom; ask, lönn, lärk, ek, kastanj samt ett par stora pilar intill en numera uttorkad damm. Vidare finns här en osedvanligt gammal och grov sälg. De tidigare gödslade strandängarna nere vid sjön hör också till hagen.

 

Genom parken går en gammal väg med stensatta kanter i sluttningen nedåt sjön. Här ligger också en serie stenblock som troligen är rester av "Göta virke" - en forntida försvarsmur mot Östersjön.

 

Björkudden

Även denna betesmark består till stor del av strandängar. Själva udden är ganska skoglig, vilket även gäller de andra bergiga uddarna ut i Asplången, det är i vikarna som strandängarna breder ut sig. Här finns ett par små ytor som en gång har odlats.